Ik bliuw by dy

Ik bliuw by dy voorzijde
Ik bliuw by dy achterzijde
  • Ik bliuw by dy voorkant
  • Ik bliuw by dy achterkant

Wêr’tsto ek hinne giest, ik bin derby. Watsto ek dochst, ik bliuw by dy. It is hiel fijn om goeie freonen te hawwen om alles mei te dielen. Mar soms, hiel soms, kin it wolris wat… euh… te bot wêze. In bearegoed, -grappich en -leaf boek oer alles wat freonskip betsjutte kin, foar alle freonen op ‘e wrâld.

Specificaties
ISBN/EAN 9789493159464
Auteur Smriti Halls
Uitgever Stichting Algemiene Fryske Underrjocht K
Taal Westerlauwers Fries
Uitvoering Gebonden in harde band
Pagina's 40
Lengte 288.0 mm
Breedte 206.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.