Testamint fan de siel

Testamint fan de siel voorzijde
Testamint fan de siel achterzijde
  • Testamint fan de siel voorkant
  • Testamint fan de siel achterkant

Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske wetterlân, de oare tusken in keppel mislearre ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette troch. Beide meitsje se karriêre en fine de leafde. Wat se trochmakken en harren pleaget ferswije se. Oant se wer allinne komme te stean en yn Kanada as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde komme. Se reitsje oan de praat en fertrouwe elkoar ta wat se noait kwyt woene. By tafal komme se derachter dat harren hertferskuorrende libbens ferweven binne…

Specificaties
ISBN/EAN 9789056157630
Auteur Hylke Speerstra
Uitgever 20 Leafdesdichten BV Bornmeer
Taal Westerlauwers Fries
Uitvoering Gebonden in harde band
Pagina's 440
Lengte 237.0 mm
Breedte 177.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.