Schlichting Test voor Taalproductie-II (Schlichting Taalproductie) - handleiding

voor Nederland en Vlaanderen

Schlichting Test voor Taalproductie-II (Schlichting Taalproductie) - handleiding voorzijde
Schlichting Test voor Taalproductie-II (Schlichting Taalproductie) - handleiding achterzijde
  • Schlichting Test voor Taalproductie-II (Schlichting Taalproductie) - handleiding voorkant
  • Schlichting Test voor Taalproductie-II (Schlichting Taalproductie) - handleiding achterkant

Doel van de test De Schlichting Test voor Taalproductie - II meet het niveau van expressieve taalvaardigheid van jonge kinderen. De test bevat de volgende onderdelen: • Test voor Zinsontwikkeling: meet de actieve syntactische ontwikkeling dmv items waarmee een zin aan het kind wordt ontlokt. • Test voor Woordontwikkeling: meet de productieve woordenschat, door het benoemen van voorwerpen en plaatjes. • Verhaaltest: meet de spontane taalproductie van kinderen, waarbij het kind aan de hand van plaatjes een verhaaltje navertelt. • Test voor Auditief geheugen: meet het verbaal werkgeheugen dmv het nazeggen van eenlettergrepige woorden. • Pseudowoorden: meet de fonologische ontwikkeling van kinderen dmv het nazeggen van nonsenswoorden. Toepassing • Individuele diagnostiek : stelt de aanwezigheid van expressieve taalontwikkelingsstoornissen vast met het oog op behandeling, doorverwijzing naar het speciaal onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. • Evaluatie : meet het effect van gegeven therapie. De Schlichting Test voor Taalproductie - II staat op de lijst van de Commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs (cluster-2) en leerlinggebonden financiering. Wat meet de Schlichting Test voor Taalproductie - II? Met de Schlichting Test voor Taalproductie - II kan de algemene taalvaardigheid van jonge kinderen in het domein van productie worden vastgesteld. De volgende gebieden worden getest: • Woordniveau • Zinsniveau • (Semi-) spontane taal • Verbaal werkgeheugen • Fonologisch werkgeheugen • Fonologische verwerking Voor wie? De Schlichting Test voor Taalproductie - II wordt afgenomen door logopedisten, klinisch linguïsten en andere diagnostisch bevoegde professionals, zoals orthopedagogen etc. Afname en scoring De Schlichting Test voor Taalproductie - II wordt individueel bij kinderen afgenomen. De afnameduur is ca. 30-60 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind en het aantal afgenomen testonderdelen). Bij de testafname wordt volgens een gestandaardiseerde opzet een reactie aan het kind ontlokt door middel van het gebruik van afbeeldingen of voorwerpen. De verschillende testonderdelen kunnen elk apart worden afgenomen en leveren per onderdeel standaardscores op. Voor elk onderdeel gelden instap- en afbreekregels. Er wordt handmatig gescoord. De ruwe scores kunnen vervolgens handmatig worden omgezet of geautomatiseerd met behulp van Testweb. Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over Schlichting Test voor Taalproductie-II complete set beschikt. Normen De test is genormeerd op een representatieve steekproef van ca. 2200 Nederlands sprekende kinderen uit Nederland en Vlaanderen, verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 1;9 – 2;3 – 2;9 – 3;3 – 3;9 – 4;3 – 5;3 – 5;10 – 6;6 – 7;3. In de handleiding wordt het Nederlandse en Vlaamse psychometrisch onderzoek beschreven. Voor Turks sprekende kinderen is een ongenormeerde Turkse versie van item 1 tot en met 40 van de Test voor Woordontwikkeling beschikbaar. Materiaal • Schlichting Test voor Taalproductie II – complete set • Schlichting Test voor Taalproductie II – scoreformulieren • Schlichting Test Turkse scoreformulieren • Schlichting Test voor Taalproductie II – handleiding

Specificaties
ISBN/EAN 9789031398416
Auteur J.E.P.T. Schlichting
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 258
Lengte 297.0 mm
Breedte 217.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.